• โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับ 1 แม้ปัจจุบันจะมีการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายวิธี ทั้งการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา หรือแม้แต่การพัฒนายาที่ออกฤทธิ์แบบมุ่งเป้าจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้น แต่ก็พบว่าผู้ป่วยจำนวนมากยังต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอยู่ดี

  การจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มากขึ้นนั้น ศ.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกโอกาสการรอดชีวิตสูงมาก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ รพ.ศิริราชพบว่า เมื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาครบตามแผนที่วางไว้พบว่า โอกาสการรอดชีวิตที่ 10 ปี ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะที่ 1-3 เฉลี่ยสูงถึง 85.6% และยิ่งเป็นระยะแรกโอกาสการรอดชีวิตก็ยิ่งสูง โดยระยะที่ 1 สูงถึง 95%

  “การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือ การค้นหา คัดกรอง และวินิจฉัยโรคให้ได้เร็วขึ้น เพื่อลดโอกาสการเป็นผู้ป่วยมะเร็งในระยะท้ายๆ รวมถึงต้องมีการพัฒนายาใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมการรักษาวิธีเดิมที่มีอยู่ รวมถึงลดผลข้างเคียงของยาปัจจุบันที่มีอยู่ เพราะแม้จะรักษาไม่หาย แต่ยาที่ช่วยลดผลข้างเคียง ก็จัช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีความสุข ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ยังสามารถทำงานได้นั่นเอง” ศ.นพ.พรชัย กล่าว

  สำหรับแนวทางใหม่ๆ ในการรักษาโรคมะเร็งนั้น แนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงมาระยะหนึ่งแล้วคือ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ซึ่งหลายประเทศก็มีการศึกษาวิจัยและค้นคว้าในเรื่องนี้ รวมถึงประเทศไทย โดย ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส หัวหน้าหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะหัวหน้าเครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง เล่าว่า โรคมะเร็งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนในจีโนมของมนุษย์ ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ ส่งผลให้เซลล์เกิดความผิดปกติ ประกอบกับร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ทำให้เซลล์ที่ผิดปกตินี้รอดพ้นจากการทำลายของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งทำให้เซลล์ที่ผิดปกติแบ่งตัวและเพิ่มจำนวน พัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานผิดปกติ

  ด้วยเหตุนี้แนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัด จึงถูกนำมาศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ศ.ดร.เพทาย เล่าว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นเทคโนโลยีในการนำเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมากระตุ้นภายนอกร่างกาย หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น และใส่กลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงและจำเพาะในการกำจัดเซลล์มะเร็ง จัดเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเซลล์ภูมิคุ้มกันที่นำมากระตุ้นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งในต่างประเทศมีการวิจัยทางคลินิกมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว พบว่า ได้ผลดี วิธีนี้จึงมีศักยภาพที่จะสามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยได้จริง โดยขณะนี้มี 3 วิธีคือ

  1. การรักษาด้วยเซลล์เด็นไดรติค โดยนำเซลล์ดังกล่าวมากระตุ้นด้วยแอนติเจนที่จำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง เมื่อใส่กลับเข้าไปในร่างกายจะไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ไปกำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกาย โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการับรองวิธีนี้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

  2. การรักษาด้วยที-เซลล์ที่แยกและนำมากระตุ้นให้เพิ่มจำนวน ซึ่งขั้นตอนจะเหมือนวิธีแรกในการกระตุ้นเซลล์เด็นไดรติคด้วยแอนติเจนที่จำเพาะต่อมะเร็ง แต่มีการแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ซึ่งมีที-เซลล์ปะปนอยู่ จากเลือดผู้ป่วยมาเลี้ยงร่วมกับเซลล์เด็นไดรติค เพื่อให้เซลล์เด็นไดรติคกระตุ้นการเพิ่มจำนวนที-เซลล์ และนำที-เซลล์ที่เพิ่มจำนวนแล้วใส่กลับเข้าร่างกายผู้ป่วย

  3. การรักษาด้วยเซลล์ลิมโฟไซต์ที่มีการดัดแปลงให้มีโมเลกุลรับสัญญาณแบบลูกผสม หรือคาร์ ที-เซลล์ คือการนำที-เซลล์มาดัดแปลงให้มีโมเลกุลรับสัญญาณแบบลูกผสมด้วยวิธีอณูชีววิทยา ทำให้สามารถจดจำแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็ง และทำลายเซลล์มะเร็งได้จำเพาะ โดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยเซลล์เด็นไดรติค ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อันตรายสูง เพราะจะไปทำลายเซลล์ปกติของร่างกายด้วย ทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ โดยในต่างประเทศทำได้สำเร็จและเข้าสู่การรักษาแล้วคือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia แต่จะต้องได้รับแอนติบอดีไปตลอดชีวิต

  “การทดลองในมนุษย์นั้นจะนำผู้ป่วยมาทำการศึกษา และเก็บข้อมูลการรักษาด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด ถ้าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าได้ผลดีมากกว่าผลเสีย จึงจะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่จะทำการศึกษาก่อนจะนำไปให้บริการจริงในผู้ป่วยต่อไป” ศ.ดร.เพทาย กล่าว

  ภูมิคุ้มกันบำบัดจึงถือเป็นที่จะเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพที่ง่ายกว่ากับ CA Herbal เป็นตัวเลือกช่วยคุณอีกทางสิค่ะ
  อาหารเสริมสมุนไพร CA สารสกัดจากสมุนไพรไทย ที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ที่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือแม้แต่เซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก”

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก manager.co.th

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง