• โรงพยาบาลศิริราชโชว์นวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลกอัตรารอดชีวิตมากกว่า 10 ปี สูงกว่าอังกฤษ ตั้งเป้า 5 ปีชนะมะเร็งเต้านมได้ เผยศึกษาการรักษาแนวใหม่ เพิ่ม “เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด” หรือคาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะฆ่าเซลล์แปลกปลอม มะเร็งหรือไวรัส ในปีนี้จะเข้าสู่การทดลองขั้นที่ 2 คือในสัตว์ทดลอง และทดลองในคนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

  วันที่ 9 ม.ค. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการชั้น 2 รพ.ศิริราช ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก” โดยมี ศ.คลินิก.นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม พร้อมด้วยแพทย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวว่า รพ.ศิริราชได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยเข้ามารับการบริการปีละกว่า 3 ล้านคน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ให้บริการได้มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ครบวงจร รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการวิจัย หน่วยงานและมหาวิยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในแนวทางการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเพิ่มศักราชใหม่ของ รพ.ศิริราช ที่จะมีการรักษามะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลสำรวจเทียบเท่ากับต่างประเทศ ซึ่งมะเร็งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 และ 2 สลับกับโรคหลอดเลือด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย รวมทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยปีละกว่าหมื่นราย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก 7,000,000 คน ซึ่ง รพ.ศิริราชได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าว และมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการรักษาให้ครบวงจร โดยตั้งเป้าว่า ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าจะต้องเอาชนะมะเร็งเต้านมให้ได้ โดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก หรือระยะที่ 0-1 ต้องมีอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 100% ผู้ป่วยระยะที่ 2 และ 3 มีอัตราการรอดชีวิตเกินกว่า 90% และ 80% ตามลำดับ

  ด้าน ศ.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2546-2554 รพ.ศิริราชได้วิเคราะห์ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1, 2 และ 3 จำนวนทั้งหมด 3,435 ราย พบว่ามีโอกาสรอดชีวิตและหายขาดจากโรคสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก โดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรวมทุกระยะ มีโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปี เท่ากับ 92.1% ขณะที่โอกาสการรอดชีวิตที่ 10 ปี อยู่ที่ 85.6% ซึ่งถือว่าสูงกว่าอังกฤษ ซึ่งอัตราการรอดชีวิต 5 ปี อยู่ที่ 89.6% และโอกาสรอดชีวิตที่ 10 ปี อยู่ที่ 79% รวมถึงสูงกว่าอีกหลายประเทศทั้งโลกตะวันตกและเอเชีย โดยเมื่อแยกตามระยะพบว่า ผู้ป่วยระยะที่ 1 โอกาสการรอดชีวิตที่ 10 ปี อยู่ที่ 95% ระยะที่สอง 84% และระยะที่สาม 71% โดยเฉพาะระยะที่สามถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการรอดชีวิตทั่วโลก ซึ่งต่ำกว่า 50% ซึ่งการรักษาจะไม่สามารถสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือของหน่วยงานและแพทย์ในสหสาขาที่เกี่ยวข้อง

  “ทั้งนี้ ในการรักษานั้นยึดตามพระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า “ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และต้องช่วยเหลือคนรวยและคนจนอย่างเท่าเทียมกัน” ทั้งนี้ ในก้าวต่อไปในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคือ เพิ่มความสำเร็จในการรักษาให้มากขึ้นในกลุ่มที่ยังตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี หรือยังไม่มีการรักษา คือ วินิจฉัยโรคให้ได้เร็วขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยระยะท้ายๆ ลง และลดผลข้างเคียงจากยาลง โดยเลือกยาให้เหมาะสมกับคนไข้” ศ.นพ.พรชัยกล่าว

  ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส หัวหน้าหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหัวหน้าเครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันลดลง ดังนั้นการรักษาแนวใหม่คือการเพิ่มภูมิต้านเรียกว่า “เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด” โดยการนำเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเรียกว่า คาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะฆ่าเซลล์แปลกปลอม มะเร็งหรือไวรัส ออกมานอกร่างกายเพื่อกระตุ้นโดยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ โดยทำให้เซลล์สามารถจดจำเซลล์มะเร็งได้โดยตรง ภายในปีนี้จะเข้าสู่การทดลองขั้นที่สองคือในสัตว์ทดลอง และการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันผู้ป่วยมาทดลองกับเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยงและเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเอง โดยคาดว่าจะเข้าสู่การทดลองในผู้ป่วยได้จริงภายใน 2-3 ปีนี้.

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.thaipost.net

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง