การจัดระยะของมะเร็ง

รู้จักมะเร็งระยะต่างๆ 

มะเร็งระยะต่างๆ จะมีอาการและขนาดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงการลุกลามและความรุนแรงของโรค ดังนั้น การรู้จักและเข้าใจถึงอาการและระยะต่างๆ ของมะเร็งนั้นจะช่วยให้ผลการรักษาที่ดีทางการแพทย์ เพราะแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษา และพยากรณ์โรคได้ 

ระยะของมะเร็ง (Stage of Cancer)

มะเร็งระยะ 0: มะเร็งระยะนี้เรียกว่าเป็นมะเร็งระยะต้นๆ (Carcinoma in Situ) พบบนชั้นเซลล์และยังไม่มีการแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งเป็นเซลล์ผิดปกติที่สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตและอาจกระจายไปยังเนื้อเยื่อปกติบริเวณนั้นๆ 

มะเร็งระยะ 1: มะเร็งระยะแรก (Early-Stage Cancer) ที่พบก้อนเนื้อหรือแผลมะเร็งมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือตาเปล่า มะเร็งระยะนี้ยังไม่มีการเติบโตหรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ จะยังคงอยู่ในอวัยวะต้นกำเนิดเท่านั้น

มะเร็งระยะ 2: ก้อนเนื้อ แผลมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น มะเร็งลุกลามภายในเนื้อเยื่อ อวัยวะใกล้เคียง หรือต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆ

มะเร็งระยะ 3: ก้อนเนื้อ แผลมะเร็งขยายตัวใหญ่ขึ้น มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองที่ไกลออกไป

มะเร็งระยะ 4: มะเร็งในระยะนี้จะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมะเร็งระยะที่ 4 นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ มะเร็งระยะแพร่กระจาย (Metastasis Cancer) และมะเร็งระยะลุกลาม (Advanced Cancer)

มะเร็งระยะสุดท้ายหายได้หรือไม่

แม้ผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งระยะที่ 4 แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมดหวังเลยทีเดียว เพราะแพทย์จะทำการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Treatment) เพื่อบรรเทาทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระยะแพร่กระจายนั้น สามารถรักษาให้หายขาดได้ สำหรับผู้ป่วยระยะที่ 4 ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองแต่ไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา ผู้ป่วยจะค่อยๆ มีอาการแย่ลงจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้าย (End Stage Cancer)

ระยะเวลาระหว่างมะเร็งที่เริ่มแพร่กระจาย (ระยะที่ 4) จนถึงมะเร็งระยะสุดท้าย (End Stage Cancer) นั้นไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยและญาติควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดร่วมกัน