มะเร็งไต

มะเร็งไต โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในไตและสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้หากไม่ได้รับการรักษา มะเร็งไตนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิด Renal Cell Carcinoma (RCC) และชนิด Transitional Cell Carcinoma (TCC)

ปัจจัยเสี่ยง

  • การสูบบุหรี่
  • กลุ่มโรคบางโรค เช่น von Hippel-Lindau, Tuberous sclerosis
  • โลหะหนัก  เช่น แคดเมียม ตะกั่ว
  • รังสีจากสาร Thorotrast
  • การรับประทานวิตามิน A น้อยเกินไป
  • อาจจะมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงที่ Eshort arm of chromosome 3 (3p)

อาการและอาการแสดง

  • อาการที่พบบ่อยเรียงตามลำดับ คือ ปัสสาวะเป็นเลือด ปวด คลำพบก้อน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย และมีไข้ 
  • อาจจะพบอาการเนื่องจากการกระจายของมะเร็งไปที่ตำแหน่งอื่น เช่น การกระจายของมะเร็งไปที่ปอด กระดูก ตับ สมอง และตำแหน่งอื่นซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก ได้แก่ ผิวหนัง ถุงน้ำดี เป็นต้น
  • อาการเนื่องจาก Paraneoplastic Syndrome 

การรักษา

การรักษาโรคมะเร็งไตยังเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะมักตรวจพบช้า การรักษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดเพื่อเอารอยโรคออกซึ่งจะได้ผลดีเฉพาะในรอยโรคขนาดเล็กและยังไม่มีการลุกลาม การฉายรังสีและเคมีบำบัดเป็นเพียงการรักษาเสริมเพื่อให้การควบคุมโรคดีขึ้นหรือเป็นการบรรเทาอาการในระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย

 

ข้อแนะนำและควรปฏิบัติ 

มะเร็งของไตนั้นอาจพบได้ในไตทั้งสองข้างถึงร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วย ซึ่งอาจทำการรักษาโดยการผ่าตัดเอาไตออกบางส่วนหรือหากจำเป็นอาจต้องทำการผ่าตัดไตทั้งสองข้างแล้วตามด้วยการทำล้างไต (Dialysis) หรือการปลูกไต (Transplantation) 

แม้ว่ามะเร็งของไตจะเป็นโรคที่เคยมีข้อจำกัดในการรักษา แต่วิทยาการแผนใหม่ของไตเทียมก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งไตได้รับการรักษาเต็มที่และมีชีวิตที่ดีได้ไม่ต่างจากผู้ป่วยไตวาย ดังนั้น สำหรับมะเร็งของอวัยวะที่สำคัญนี้ การหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งและการเฝ้าระวังโรค การตรวจร่างกายประจำปีรวมถึงการตรวจเลือดและปัสสาวะอาจจะทำให้อัตราการเป็นมะเร็งลดต่ำลง หรือแม้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ยังหยุดโรคไว้ที่ระยะอาจรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องสูญเสียไตไป